Zapytanie ofertowe nr 5/2023 (dotyczy zakupu marimby)

Zapytanie ofertowe nr 5/2023
(dotyczy zakupu marimby)

I. ZAMAWIAJĄCY
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
ul. Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń
NIP: 956-14-29-917, REGON: 000821027 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia jest zakup profesjonalnej marimby 
2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
    - marimba firmy YAMAHA model YM2400R 
    - 4 i 1/3 oktawy 
    - płytki: honduraski palisander, grubości 21-23mm, szerokości 38-58mm
- rezonatory: klasyczne, okrągłe, aluminium kryte złotym akrylem
    - Wymiary i waga
szerokość: 1980 mm
wysokość: 890-970 mm
głębokość: 880 mm
waga: 55 kg
- futerał do transportu 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
    Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 19.06. do 30.09.2023r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
    Oferent powinien stworzyć ofertę na podstawie opisu przedstawionego w zamówieniu.
    Oferta powinna być:
    - opatrzona pieczątką firmową,
    - posiadać datę sporządzenia, 
    - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
    - podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
Przedstawiona oferta powinna zawierać oferowaną jednostkową cenę netto, stawkę podatku VAT w %, ofertowaną jednostkową cenę brutto, wartość całego zamówienia brutto, wartość całego zamówienia netto.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat at tos [dot] art [dot] pl do dnia 12 czerwca 2023r. do godziny 12:00.
2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT
    Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
Cena - 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.tos.art.pl.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Karolina Smolarek-Szynal pod numerem telefonu +56 663 79 17 oraz adresem email: organizacja at tos [dot] art [dot] pl
 

Podmiot udostępniający informację: Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Data wytworzenia informacji: 31.05.2023 14:38:45
Osoba wprowadzająca informację: Alina Reut
Data ostatniej modyfikacji: 13.06.2023 13:41:21
Data publikacji informacji: od 31.05.2023 14:38:45
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
13.06.2023 13:41:21 Alina Reut edycja strony
31.05.2023 14:46:26 Alina Reut edycja strony
31.05.2023 14:43:11 Alina Reut edycja strony
31.05.2023 14:38:45 Alina Reut strona została dodana

Projekt i wykonanie: VOBACOM