Zapytanie ofertowe nr 1/2022 ( dotyczy zakupu profesjonalnego kontrabasu orkiestrowego )

I. ZAMAWIAJĄCY
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
ul. Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń
NIP: 956-14-29-917, REGON: 000821027 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest profesjonalny kontrabas orkiestrowy 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
    - kontrabas orkiestrowy 
    - 4 struny
    - rozmiar 3/4 lub 4/4
    - smyczek niemiecki 
    - futerał/etui 
3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały w postaci pliku graficznego PDF.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
    Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.05. do 31.05.2022r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
    Oferent powinien stworzyć ofertę na podstawie opisu przedstawionego w zamówieniu.
    Oferta powinna być:
    - opatrzona pieczątką firmową,
    - posiadać datę sporządzenia, 
    - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
    - podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
   Przedstawiona oferta powinna zawierać oferowaną jednostkową cenę netto, stawkę podatku VAT w %, ofertowaną jednostkową cenę brutto, wartość całego zamówienia brutto, wartość całego zamówienia netto.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.  Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat at tos [dot] art [dot] pl do dnia 22 kwietnia 2022r. do godziny 12:00.
2.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3.  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT
    Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
    Walory artystyczne – 60 %
    Cena - 40%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.tos.art.pl.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
    Dodatkowych informacji udziela Karolina Smolarek-Szynal pod numerem telefonu +56 663 79 17 oraz adresem email: organizacja at tos [dot] art [dot] pl
 

Podmiot udostępniający informację: Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Data wytworzenia informacji: 10.04.2022 09:58:14
Osoba wprowadzająca informację: Alina Reut
Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2022 08:37:26
Data publikacji informacji: od 10.04.2022 09:58:14
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
31.05.2022 08:37:26 Alina Reut edycja strony
22.04.2022 14:39:55 Alina Reut edycja strony
10.04.2022 10:46:58 Alina Reut edycja strony
10.04.2022 10:44:52 Alina Reut edycja strony
10.04.2022 10:41:12 Alina Reut edycja strony
10.04.2022 10:39:19 Alina Reut edycja strony
10.04.2022 10:31:06 Alina Reut edycja strony
10.04.2022 10:30:36 Alina Reut edycja strony
10.04.2022 10:22:28 Alina Reut edycja strony
10.04.2022 09:58:14 Alina Reut strona została dodana

Projekt i wykonanie: VOBACOM