Zapytanie ofertowe nr 19/2022 (dotyczy zakupu zewnętrznego systemu wystawienniczego)

I. ZAMAWIAJĄCY
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
ul. Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń
NIP: 956-14-29-917, REGON: 000821027 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia jest zakup zewnętrznego systemu wystawienniczego  
2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- ścianki przeznaczone do ekspozycji na zewnątrz budynków 
- solidna, trwała konstrukcja wykonana z okrągłych, mocnych, estetycznych profili aluminiowych anodowanych w kolorze srebrnym matowym (przekrój profilu 5,4cm)
- stabilizowana podstawami betonowymi podwójnymi w estetycznych osłonach z tworzywa 
- panele łączone w ściany ekspozycyjne lub stojące oddzielnie
- system ścianek ekspozycyjnych do wielokrotnego użytku
- możliwość zmiany układu paneli ekspozycyjnych poprzez łączenie i rozłączanie 
- wymiary tablic – szer. 1,2 m x wys.1,5 m
- tablice z płyt aluminiowo kompozytowych (dibond) z wydrukiem UV bezpośrednio na płycie
- wystawa składa się z 19 zewnętrznych systemów wystawienniczych/tablic 
3.    W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy gotowe pliki graficzne do druku
w PDF.
4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
    Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.06. do 31.07.2022r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
    Oferent powinien stworzyć ofertę na podstawie opisu przedstawionego w zamówieniu.
    Oferta powinna być:
    - opatrzona pieczątką firmową,
    - posiadać datę sporządzenia, 
    - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
    - podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
Przedstawiona oferta powinna zawierać oferowaną jednostkową cenę netto, stawkę podatku VAT w %, ofertowaną jednostkową cenę brutto, wartość całego zamówienia brutto, wartość całego zamówienia netto.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat at tos [dot] art [dot] pl do dnia 15 czerwca 2022r. do godziny 12:00.
2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT
    Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
Cena - 50%, Jakość – 50%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.tos.art.pl.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Karolina Smolarek-Szynal pod numerem telefonu +56 663 79 17 oraz adresem email: organizacja at tos [dot] art [dot] pl

Podmiot udostępniający informację: Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Data wytworzenia informacji: 31.05.2022 08:13:13
Osoba wprowadzająca informację: Alina Reut
Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2022 14:17:24
Data publikacji informacji: od 31.05.2022 08:13:13
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
22.06.2022 14:17:24 Alina Reut edycja strony
01.06.2022 14:28:58 Alina Reut edycja strony
01.06.2022 13:28:54 Alina Reut edycja strony
31.05.2022 08:13:13 Alina Reut strona została dodana

Projekt i wykonanie: VOBACOM