Zapytanie ofertowe nr 16/2022 ( dotyczy zakupu stoiska promocyjnego)

I. ZAMAWIAJĄCY
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
ul. Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń
NIP: 956-14-29-917, REGON: 000821027 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia jest zakup stoiska promocyjnego
2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. lada, której konstrukcja składa się z aluminiowego pajączka typu POPUP, blatu, podstawy i półki, wszystko o wymiarach 84x98x36
- lekki i prosty w montażu system
- jednostronna grafika tekstylna z naszego projektu (wymiary grafiki - 1700mm(szer.) x 950mm(wys.)
- waga do 10 kg 
- torba transportowa 
2. ścianka promocyjna 
- konstrukcja aluminiowa
- wymiary ścianki 2510mm (szer.) x 2245mm (wys.) x 400mm (gł.)
- wymiary grafiki 2470mm(szer.)x2215mm (wys.) (grafika wg naszego projektu) – wydruk dwustronny
- waga z wydrukiem do 9 kg
- torba transportowa 
3.    W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały w postaci pliku graficznego PDF.
4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
    Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.06. do 31.07.2022r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
    Oferent powinien stworzyć ofertę na podstawie opisu przedstawionego w zamówieniu.
    Oferta powinna być:
    - opatrzona pieczątką firmową,
    - posiadać datę sporządzenia, 
    - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
    - podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
Przedstawiona oferta powinna zawierać oferowaną jednostkową cenę netto, stawkę podatku VAT w %, ofertowaną jednostkową cenę brutto, wartość całego zamówienia brutto, wartość całego zamówienia netto.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat at tos [dot] art [dot] pl do dnia 26 maja 2022r. do godziny 12:00.
2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT
    Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
Cena - 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.tos.art.pl.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Karolina Smolarek-Szynal pod numerem telefonu +56 663 79 17 oraz adresem email: organizacja at tos [dot] art [dot] pl
 

Podmiot udostępniający informację: Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Data wytworzenia informacji: 12.05.2022 14:47:34
Osoba wprowadzająca informację: Alina Reut
Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2022 08:08:43
Data publikacji informacji: od 12.05.2022 14:47:34
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
31.05.2022 08:08:43 Alina Reut edycja strony
12.05.2022 14:47:34 Alina Reut strona została dodana

Projekt i wykonanie: VOBACOM