ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2023 PRZEPROWADZENIE TRZECH USŁUG SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2023
PRZEPROWADZENIE TRZECH USŁUG SZKOLENIOWYCH 

I. ZAMAWIAJĄCY

Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Aleja Solidarności 1-3
87 - 100 Toruń
e-mail: sekretariat at tos [dot] art [dot] pl
https://tos.art.pl
REGON 000821027 
NIP 9561429917

II. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną.
2. Adres e-mail do kontaktu: sekretariat at tos [dot] art [dot] pl 

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawy o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000,00 zł netto, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie:
   − Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 , poz. 2019 ze zm.) w Toruńskiej Orkiestrze Symfonicznej,
   − Regulaminu wniosków o udzielenie grantu w projekcie „Kultura bez barier“, z uwagi na fakt objęcia przedmiotowego zamówienia dofinansowaniem z budżetu UE.
3. Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

IV. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

   80 50 00 00 – 9   usługi szkoleniowe
   80 00 00 00 – 4   usługi edukacyjne i szkoleniowe

V.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie przez Wykonawcę trzech usług szkoleniowych: z zakresu zamieszczania materiałów cyfrowych w internecie, z obsługi osób ze specjalnymi potrzebami oraz z tworzenia materiałów graficznych. Szkolenia są niezbędne w realizacji dostępności oferty instytucji, z uwagi na brak należytej wiedzy pracowników oraz osób współpracujących z TOS. Zamówienie obejmuje szkolenia o następującej tematyce:
  a) Szkolenie z zakresu zamieszczania materiałów cyfrowych w internecie /Dostępność cyfrowa dokumentów elektronicznych i stron internetowych (ze szczególnym uwzględnieniem osób słabowidzących i niewidomych) - liczba osób: maksymalnie 15, liczba godzin: 6 - 8 godzin lekcyjnych.
   b) Szkolenie z zakresu obsługi klientów z niepełnosprawnością (ze szczególnym uwzględnieniem osób słabowidzących i niewidomych) dla pracowników instytucji kultury - liczba osób: 20, liczba godzin: 6 - 8 godzin lekcyjnych.
  c) Szkolenie z tworzenia materiałów graficznych / z przygotowywania materiałów dla osób słabowidzących (repertuar, broszury, informatory, itp.) - liczba osób: maksymalnie 8, liczba godzin: 6 - 8 godzin lekcyjnych.
2. Szkolenia powinny być prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów posiadających doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, z uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących.
3. Zamówienie udzielane jest w ramach projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Institut für Bildung und Kultur e.V. oraz Fundacją Kultury bez Barier, w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
4. Celem jest zwiększenie jakości obsługi osób z dysfunkcjami wzroku poprzez wyszkolenie pracowników TOS oraz osób współpracujących z TOS przy realizacji wydarzeń.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia według wymagań Zamawiającego, określonych w Zapytaniu ofertowym.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia samorzecznika (osoby z niepełnosprawnością wzroku) podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 
 
VI. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu w terminie do 21 marca 2023 r. 
2. Szkolenia odbędą się stacjonarnie w siedzibie Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej - CKK Jordanki, Aleja Solidarności 1-3, Toruń. TOS zapewnia projektor, ekran, podstawowe wyposażenie sali. Dopuszcza się realizację szkolenie z tworzenia materiałów graficznych w formie online.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

1. Zamawiający ustanawia w niniejszym postępowaniu warunki udziału, których spełnianie winien wykazać Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia:
   1)  warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien wykazać się realizacją minimum dwóch usług mających za przedmiot organizację i przeprowadzenia szkoleń dotyczących przygotowywania i publikowania materiałów cyfrowych uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych jako odbiorców tych materiałów, przy czym usługi te winny być wykonywane na rzecz instytucji kultury.  
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia oświadczenia (treść oświadczenia zawarta jest w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego), potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do przedstawienia referencji lub innych dokumentów wystawionych przez odbiorców szkoleń, które potwierdzą należyte wykonanie tych zamówień. W przypadku braku przedstawienia tych dokumentów  na wezwanie Zamawiającego - Zamawiający odrzuci ofertę i powtórzy procedurę w stosunku do Wykonawcy, którego oferta jest następną w kolejności pod względem uzyskanych punktów w ramach kryterium oceny ofert.
   2)  warunek w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowego opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone przez Wykonawcę do oferty oświadczenie, potwierdzające, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia. 
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia oświadczenia (treść oświadczenia zawarta jest w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego), potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu. 
2. Jeżeli Wykonawca nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ

1. Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą:
   1) prawidłowo wypełniony formularz ofertowy, wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego;
   2) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru określonego  w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego;
   3) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego;
   4) odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
   5) pełnomocnictwo dotyczące podpisania oferty lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy;
2. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu zastrzega sobie prawo do jednokrotnego 
(w stosunku do danego braku, błędu lub niekompletnego dokumentu) wezwania Wykonawców do uzupełniania dokumentów, przy czym jednokrotność należy rozumieć jako jednokrotne wezwanie w stosunku do danej kwestii merytorycznej oferty, a nie jednokrotność w zakresie technicznym, tj. ilość pism kierowanych do Wykonawcy. W przypadku ich nie uzupełnienia oferta nie będzie uwzględniona w postępowaniu przy ocenie i badaniu. Wyjątek stanowi formularz ofertowy, który nie będzie podlegał uzupełnieniu lub poprawianiu. 
3. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów może obejmować:
   1) wezwanie do uzupełnienia w przypadku złożenia niekompletnych dokumentów;
   2) wezwanie do złożenia dokumentów jeśli nie zostały złożone;
   3) wezwanie do poprawienia dokumentów jeśli zawierają błędy.
4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia pełnomocnictwa w przypadku, w którym Wykonawca nie przedłożył tego dokumentu w ofercie, a było ono wymagane lub przedłożony w ofercie dokument zawiera wady (wadliwe pełnomocnictwo).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia treści oferty w przypadku błędów, których poprawa nie zmienia treści oferty oraz poprawek w zakresie wadliwych obliczeń matematycznych i pisarskich (oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe).

IX. KRYTERIA WYBORU OFERTY

W procesie wyboru Wykonawcy pod uwagę zostaną wzięte kryterium:
1) całkowita cena ofertowa brutto  – waga 100% (maksymalnie 100 pkt);
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 100.

X. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

1.    Zamawiający przyzna punkty wg poniższych zasad:

    1) cena oferty – waga 100%    Liczba punktów w kryterium cena zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

                                        najniższa cena
    Liczba punktów = --------------------------------- x 100% x 100 pkt
                                    cena badanej oferty
Uwaga:
a) cena przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją niniejszego zamówienia oraz uwzględniać wymagania określone w treści Zapytania ofertowego (w tym w szczególności doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić), 
b) cenę należy podać w złotych polskich,
c) cena oferty winna być podana do dwóch miejsc po przecinku,
d) cena oferty powinna być ceną brutto zawierająca VAT,
e) cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną,
f) jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe będą wydawać się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności, gdy cena całkowita oferty będzie niższa o co najmniej  30% od wartości szacunkowej zamówienia lub od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający może odstąpić od wezwania do złożenia wyjaśnień w sytuacji gdy rozbieżność cen wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnień;
2. W celu obliczenia punktów, wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6.  Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cen złożonych ofert, w uzasadnionych sytuacjach, w szczególności gdy:
a)  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b)  pojawiły się szczególnie korzystne możliwości udzielenia zamówienia,
c)  zaistniały inne przesłanki mogące mieć istotny wpływ na jakość lub inne parametry oferty.
7. W przypadku przeprowadzenia negocjacji - Zamawiający sporządza protokół z negocjacji, w którym wskaże zakres negocjacji oraz ostateczne uzgodnienia stron.
8. W przypadku, w którym Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać kolejną ofertę, bez przeprowadzenia ponownego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, w terminie do 13.03.2023 r. do godziny 10.00. 
2. Oferty należy składać na adres e-mail: sekretariat at tos [dot] art [dot] pl
3. Wiadomość e-mail należy zatytułować: „Oferta w postępowaniu na wykonanie przeprowadzenie usług szkoleniowych“.
4. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w Zapytaniu ofertowym) ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca na wniosek otrzyma potwierdzenie złożenia oferty.
6. O terminie złożenia decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania wiadomości e-mail lub brak którejkolwiek z wymaganych informacji oraz za przesłanie / złożenie oferty w innym miejscu niż wskazane w Zapytaniu ofertowym.
8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03.2023 r. o godz. 10:15.
9. Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego wniosek, informację z sesji otwarcia.
10. Oferta powinna być czytelna, złożona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną przez Oferenta.
11. Wykonawcom przysługuje prawo do kierowania wniosków o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający publikuje zgodnie z zasadami obowiązującymi dla publikacji Zapytania ofertowego w przedmiotowym postępowaniu.
12. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w Zapytaniu ofertowym. W takim przypadku Zamawiający uwzględni w opublikowanym Zapytaniu ofertowym informację o zmianie. Informacja ta zawiera w szczególności: datę upublicznienia zmienianego Zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofercie, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

XII. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY, TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY

1. Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu, terminie podpisania umowy zostanie przekazana e-mail Wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie opublikowana na stronie internetowej BIP Zamawiającego i przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkim Wykonawcom.
2. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa w miejscu i na warunkach określonych przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy w stosunku do treści niniejszej oferty w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
2) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie lub sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
3) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji projektu;
4) zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Grantodawcą;
5) zmian w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia - terminu wykonania zamówienia wynikających z potrzeb zamawiającego, w tym przyczynami organizacyjnymi.
4. Na każdym etapie realizacji umowy, Wykonawca może nie wyrazić zgody na zmianę jej treści zaproponowaną przez Zamawiającego, co skutkowało będzie rozwiązaniem tejże umowy z dniem oznaczonym jako data wejścia w życie proponowanej zmiany.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA ORAZ ODRZUCENIE OFERTY

1. Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, nie zostaną mu przyznane lub przewyższą kwotę jaką Zamawiający dysponuje;
3) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie istnieje możliwość ich zwiększenia - z zastrzeżeniem Rozdziału X ust. 6 lit. a) Zapytania;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;
6)  zaisniały okoliczności, które nie były znane Zamawiającmu w momencie wszczynania postępowania, a mogą spowodować, że udzielenie zamówienia jest niecelowe lub niekorzystne dla Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
3. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli:
1) jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania ofertowego;
2) jej złożenie stanowiło będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub jeśli Wykonawca nie złoży na wezwanie Zamawiającego wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny;
4) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
5) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
7) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.
4. Zamawiający informuje, że Wykonawcom nie przysługuje prawo do skorzystania ze środków ochrony prawnej przewidzianej przez ustawę Pzp, z uwagi na fakt wyłączenia niniejszego postępowania z zakresu przedmiotowego tej ustawy.

XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający – Toruńska Orkiestra Symfoniczna w Toruniu;
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych Zamawiającego: email: iod at tos [dot] art [dot] pl
3) Zamawiający nie działa przez przedstawiciela administratora danych osobowych;
4) dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją Zapytania ofertowego;
5) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa;
6) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku objęcia niniejszego zamówienia dofinansowaniem z budżetu UE - przez okres wynikający z postanowień zawartej umowy o dofinansowanie pomiędzy Zamawiającym a właściwym organem;
7) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Zamawiającemu jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;   
8)  w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
9) zgodnie z RODO przysługuje Wykonawcy:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych - skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z prowadzonym postępowaniem i złożoną ofertą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
10) zgodnie z RODO Wykonawcy nie przysługuje:
a) prawo do przenoszenia danych osobowych,
b) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, po złożeniu oferty,
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
d) prawo do usunięcia danych osobowych;
11) Zamawiający nie zamierza przekazywać danych osobowych Wykonawcy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12) Zamawiający informuje, że:
a) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie,
b) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia, 
c) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,
d) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,
e) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania,
f) w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

Wykaz załączników
1.     Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2.     Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3.     Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego
 

Podmiot udostępniający informację: Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Data wytworzenia informacji: 03.03.2023 11:45:11
Osoba wprowadzająca informację: Alina Reut
Data ostatniej modyfikacji: 20.03.2023 20:07:04
Data publikacji informacji: od 03.03.2023 11:45:11
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
20.03.2023 20:07:04 Alina Reut edycja strony
03.03.2023 11:45:11 Alina Reut strona została dodana

Projekt i wykonanie: VOBACOM