Zapytanie ofertowe nr 20/2022 (dotyczy zakupu zestawów instrumentów edukacyjnych)

I. ZAMAWIAJĄCY
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
ul. Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń
NIP: 956-14-29-917, REGON: 000821027 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawów instrumentów edukacyjnych – 5 sztuk 
2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zestaw instrumentów edukacyjnych składających się z :
- bębenek o średnicy 12’’ w kolorze niebieskim 
- tamburyno o średnicy 10’’ z membraną w kolorze czerwonym 
- bębenek o średnicy 8’’ w kolorze zielonym
- bębenek o średnicy 6’’ w kolorze żółtym
- małe marakasy ze skóry naturalnej 
- duży wood block
- shaker – jajeczko ze skóry naturalnej 
- 2 sztuki jingle stick 
- tamburyno drewniane 10’’ bez membrany 
- shaker drewniany mały
3.    W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały w postaci pliku graficznego PDF.
4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
    Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 15.06. do 31.07.2022r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
    Oferent powinien stworzyć ofertę na podstawie opisu przedstawionego w zamówieniu.
    Oferta powinna być:
    - opatrzona pieczątką firmową,
    - posiadać datę sporządzenia, 
    - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
    - podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
Przedstawiona oferta powinna zawierać oferowaną jednostkową cenę netto, stawkę podatku VAT w %, ofertowaną jednostkową cenę brutto, wartość całego zamówienia brutto, wartość całego zamówienia netto.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat at tos [dot] art [dot] pl do dnia 10 czerwca 2022r. do godziny 12:00.
2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT
    Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
Cena - 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.tos.art.pl.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Karolina Smolarek-Szynal pod numerem telefonu +56 663 79 17 oraz adresem email: organizacja at tos [dot] art [dot] pl
 

Podmiot udostępniający informację: Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Data wytworzenia informacji: 31.05.2022 08:15:54
Osoba wprowadzająca informację: Alina Reut
Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2022 14:18:54
Data publikacji informacji: od 31.05.2022 08:15:54
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
22.06.2022 14:18:54 Alina Reut edycja strony
31.05.2022 08:15:54 Alina Reut strona została dodana

Projekt i wykonanie: VOBACOM