Zapytanie ofertowe nr 10/2022 ( dotyczy zakupu skrzyń typu case oraz wózka jezdnego do transportu )

I. ZAMAWIAJĄCY
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
ul. Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń
NIP: 956-14-29-917, REGON: 000821027 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia są skrzynie typu case oraz wózek jezdny do transportu 
2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. case na nuty o wymiarach 60x70x40 – kółka z hamulcem, rączka do prowadzenia, ścianka działowa ze sklejki w środku
2. lekki case wyściełany w środku miękkim materiałem (docelowo na lampki pulpitowe), 
dwa warianty: 100X80X40 bez kółek otwierany do góry, rączki do przenoszenia po obu stronach lub 2x case w formie szerokich walizek o wymiarach 30x45x55 
3. wózek jezdny- rączka składana do platformy, szerokość 60cm, długość 90cm, dookoła ogranicznik  0.5cm wszystkie kola gumowe, skrętne, podgumowana platforma, min. 100 kg udźwigu

3.    W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały w postaci pliku graficznego PDF.
4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
    Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.06. do 30.06.2022r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
    Oferent powinien stworzyć ofertę na podstawie opisu przedstawionego w zamówieniu.
    Oferta powinna być:
    - opatrzona pieczątką firmową,
    - posiadać datę sporządzenia, 
    - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
    - podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
Przedstawiona oferta powinna zawierać oferowaną jednostkową cenę netto, stawkę podatku VAT w %, ofertowaną jednostkową cenę brutto, wartość całego zamówienia brutto, wartość całego zamówienia netto.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat at tos [dot] art [dot] pl do dnia 26 maja 2022r. do godziny 12:00.
2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT
    Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
Cena - 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.tos.art.pl.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Karolina Smolarek-Szynal pod numerem telefonu +56 663 79 17 oraz adresem email: organizacja at tos [dot] art [dot] pl
 

Podmiot udostępniający informację: Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Data wytworzenia informacji: 12.05.2022 14:03:14
Osoba wprowadzająca informację: Alina Reut
Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2022 08:06:46
Data publikacji informacji: od 12.05.2022 14:03:14
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
31.05.2022 08:06:46 Alina Reut edycja strony
12.05.2022 14:09:18 Alina Reut edycja strony
12.05.2022 14:03:14 Alina Reut strona została dodana

Projekt i wykonanie: VOBACOM